Mirəli Seyidov
      Əməkdar elm xadimi,
                professor    
                      (1918-1992)    
      


   
Baş səhifə
Kitabları
Məqalələri
Haqqında
Fotolar
Yazılar
Video
Əlaqə
   
"Azərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən" kitabına yazılmış epiqraf.
 

Məqalələri

Azərbaycan türkcəsində

M.Seyidov. «Varsaq» sözü haqqında // Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun əsərləri. B., 1954, U11s., 175-185 s.

M.Seyidov. «Uğur» sözü haqqında bəzi qeydlər // Az.SSR EA Xəbərləri (İctimai elmlər seriyası), 1962, №4, s. 147-159.

M.Seyidov. «Öləng»in izi ilə // «Azərbaycan» Jur., 1965, №5, s. 84-93.

M.Seyidov. «Oğuz» sözünün və obrazının mənşəyi // «Oğuz versiyası Zaqafqaziyada»
Konfransının tezisləri. B.: Az.SSR EA Nəşriyyatı, 1966, s.6.

M.Seyidov. Dədə Qorqud boylarının mənşəyinə dair // «Azərbaycan» Jur., 1968, №6, s.201-208.

M.Seyidov. Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (Ən qədim dövrdən XU111 əsrə kimi). Filoloqiya elmləri doktoru alimlik dərəçəsi almaq ücün təqdim olunmuş dissertasiya. B., 1969, 179 s.

M.Seyidov. Varsaq …Ozan…Aşıq… // «Qobustan» toplusu, 1970, №1, s.38-41.

M.Seyidov. Bəzi abidələrdə və xalq yaradıçılığı nümunələrində adətinin qalıqları haqqında mülahizələr // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, U kitab, Bakı, Elm, 1977, s. 47.

M.Seyidov. Göy, ağ, qara rənğlərinin əski inamlara əlaqəsi // Az. SSR EA Xəbərləri («Ədəbiyyat, dil, inçəsənət»ser.), 1978, №2, s. 20-37.

M.Seyidov. Alı kişi və Koroğlu obrazlarının prototipləri haqqında // «Azərbaycan» Jur., 1978, №3, s. 184-207.

M.Seyidov. «Qorqut» sözünün təhlili və obrazının kökü haqqında // «Azərbaycan» Jur., 1979, №1, s.179-207.

M.Seyidov. Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu etnonimlərinin etimoloji araşdırılması // «Qobustan» toplusu, 1979, №3, s. 59-66.

M.Seyidov. Xızırı türkdilli xalqların inamı yaratmışdır // «Azərbaycan» Jur., 1979, №4, s. 51-60.

M.Seyidov. Dədə Qorqud boydaoındakı «günortaç» və «ortaç» sözlərinin etimoloji təhlili // «Azərbaycan» Jur., 1980, №3, s. 177-188.

M.Seyidov «Qazaq» («Qazax») sözünün araşdırılması // «Azərbaycan» Jur., 1981, №2, s. 150-163.

M.Seyidov, Günəş mifi // «Elm və həyat» Jur., 1983, №2, s. 32-34.

M.Seyidov. «Qarabağ» və «Arsaq» sözünün etimoloji təhlili // Azərbaycan filoloçiyası məsələri (məqalələr məçmuəsi), V., 1983, s.142-150.

M.Seyidov. «Qızıl döyüşcü»nün soy-etnik taleyi haqqında // «Ulduz» Jur., 1981, s. 33-49.

M.Seyidov. Xalcalarımızdakı əjdaha motivinin mifoloji kökləri // «Elm və həyat» Jur., 1984, №3, s. 20-23.

M.Seyidov «Qaşqay» və «Ayrım» etnonimlərinin sözacımı // «Elm və həyat» Jur., 1984, №9, s. 13-15.

M.Seyidov Oğuzun ata-anasının kimliyi // «Elm və həyat» Jur., 1985, №8, s. 15-16.

M.Seyidov Mifdə sonsuzluq və təklik baxışı haqqında // «Elm və həyat» Jur., 1986, №6, 25-27


Türkiyə türkcəsində

M.Seyidov. Gök, kara, Ak Renglerinin Eski İnançlarla Alakası // Türk Dünyası Araştırmaları, İstanbul, 1988, Sayısı 2, s. 33-52.

M.Seyidov. "Altın müharib", "Qardaş ədəbiyyatlar" dərgisi, 1982, N2.

M.Seyidov. Bazı abidelerde ve Halk Edebiyatı Nümunelerinde Ad Koyma adetinin Kalıntıları. "Köz" dergisi, 1980, N3. səh. 65.

Rus dilndə

М.Сейидов. Некоторые заметки о гунно-азербайджанских мифологических связей на основе этимологического анализа «куар» (гуар) // Ворросы Азербайджанского языкознания (сборник статей). Б.: Изд. Ак.Наук Аз.ССР, 1967, с.205-216.

М.Сейидов. Опыт этимологического анализа Бундурк-Бунтюрк // Доклады АН Азербайджанской ССР, 1969, том ХХУ, с. 91-93.

М.Сейидов. Опыт этимологического анализа етнонимов и топонимов Аггоюнлу и Гараглюнлу // С.М. Киров адына Азярбайъан Дювлят Университетинин Елми Ясярляри («Дил вя ядябиййат» серийасы). В.: 1977, №6, 14-23.

М.Сейидов. Заметки о гуннской мифологии (по источникам У11в.) // Жур. « Советская тюркология », 1970, №2, 107-116.

М.Сейидов. Об этиологии слова «узан» // Жур. «Советская тюркология», 1971, №1, с. 38-48.

М.Сейидов. К вопросу о трактовке Йер-Суб в древнетюркских памятниках // Жур. «Советская тюркология», 1973, №3, с.63-69.

М.Сейидов. Опыт анализа этнонимов и топонимов «Аггоюнлу» и «Гарагоюнлу» // Научные Труды Министерства Высшего и Среднего Образования Аз.ССр, 1977, 17 с.

 

 

 

© Əməkdar elm xadimi, professor Mirəli Seyidov. 2017.